OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE HESTER

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ustanawiają̨ zasady zawarcia i przeprowadzenia transakcji handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi składającymi zamówienia na towary lub usługi oferowane przez:

HESTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pieszycach wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000196463,  ul. Sienkiewicza 7 58-250 Pieszyce, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8821851683 oraz numer statystyczny REGON 891101840, zwaną w dalej HESTER.

 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe  (OWH) są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.hester.pl  w sposób gwarantujący Kontrahentom pełny dostęp do ich treści, celem umożliwienia zapoznania się z ich treścią̨ przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia na towary lub usługi oferowane przez HESTER Jednocześnie każdy Kontrahent, bez względu na sposób kontaktu z HESTER, jest informowany o niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych i możliwości zapoznania się z ich treścią. Ewentualne złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków przez Kontrahenta, chyba że w treści oferty strony (zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z danych ujawnionych w odpowiednim rejestrze) wyraźnie wskażą inny sposób regulacji określonych praw i obowiązków.

ZAWARCIE UMOWY

Wszystkie informacje o towarach i usługach umieszczone na stronie internetowej www.hester.pl mają charakter wyłącznie informacji handlowej o towarach i świadczonych usługach, które można nabyć od HESTER i nie stanowią̨ oferty w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego. Zarówno w transakcjach międzynarodowych jaki i wewnątrzwspólnotowych domyślną regułą kontraktową jest EX WORKS na warunkach Incoterms 2020. W związku z powyższym miejscem dostawy /wydania towaru Kontrahentowi/ jest magazyn HESTER w Pieszycach, chyba, że z treści oferty, albo odrębnej umowy wnikają inne warunki kontraktowe Incoterms 2020.  Prawem właściwym dla zawieranych umów jest prawo polskie. Jeżeli reguły kontraktu EXW Incoterms 2020 nie są dla Kontrahenta satysfakcjonujące może on sformułować zapytanie ofertowe /w celu zawarcia transakcji handlowej na innych warunkach/ i wysłać to zapytanie drogą elektroniczną lub listowną do HESTER. W zależności od zapotrzebowania Kontrahenta,  HESTER przedstawi możliwe parametry transakcji odpowiadające danym zawartym na stronie internetowej lub od tych danych odbiegające.

Wszystkie rozmowy i wymiana korespondencji papierowej lub elektronicznej w sprawie ustalenia warunków transakcji są rokowaniami i nie stanowią wiążącej oferty. Po ostatecznym ustaleniu wszystkich elementów transakcji HESTER formułuje ofertę, którą wysyła Kontrahentowi drogą elektroniczną. Jedynie pismo elektroniczne (e-mail) lub tradycyjne zatytułowane „Oferta” stanowi ofertę w rozumieniu przepisów. W przypadku braku dodatkowych innych oznaczeń w umowie, albo w ofercie, albo na fakturze, stosuje się warunki EXW Incoterms 2020.

W przypadku zamówień na towary lub usługi, o których nie ma informacji na stronie internetowej (zamówienia indywidualne), HESTER zastrzega możliwość zażądania zawarcia umowy pisemnej precyzującej szczegółowo warunki transakcji handlowej.

Hester zastrzega możliwość wystąpienia różnicy na poziomie plus / minus 3% pomiędzy nominalną ilością rzeczy dostarczonych przez HESTER, a ilością towaru zamówionego przez Kontrahenta (Dopuszczalna różnica). Faktura z tytułu dostawy opiewać będzie na ilość towaru faktycznie dostarczoną Kontrahentowi z uwzględnieniem dopuszczalnych różnic, o których mowa powyżej.

Szkice, projekty, projekty w plikach CAD / CAM / DWG, CDR, PDF, etc., próbki, wzory, wzorniki, oraz próbne nadruki zamówione przez Kontrahenta, są wykonywane na jego koszt i ryzyko. Kontrahent przed przystąpieniem do złożenia zamówienia na właściwą ilość produktów seryjnych ma obowiązek zweryfikować poprawność́ przesłanych do walidacji próbnych półproduktów, materiałów, nadruków i wzorów (projektów), prototypów.

HESTER nie ponosi odpowiedzialności za utracone podczas przesyłki wzory, wzorniki, projekty i prototypy. HESTER nie ponosi odpowiedzialności za błędy w nadruku, które nie powstały w procesie produkcyjnym z powodu usterek technicznych po pisemnej akceptacji projektu lub po walidacji wzoru / prototypu przez Kontrahenta.

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

Strony są związane kwotą wynagrodzenia lub kwotą ceny oznaczonych w ofercie przyjętej przez Kontrahenta. Kwoty wskazane w treści Oferty są kwotami netto i nie uwzględniają kosztów transportu i opakowania (palet) oraz ubezpieczenia, podatku od towarów i usług VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży i ceł w miejscu dostawy, etc.

Koszty wykonania szkiców, projektów, próbek, wzorów, wzorników i nadruków próbnych, prototypów, obciążają Kontrahenta, który zamówił ich wykonanie. HESTER zastrzega sobie prawo do żądania uiszczenia zaliczki na poczet realizacji takiego zamówienia w wysokości 40% jego wartości.

Termin do realizacji transakcji handlowej liczy się od daty zaksięgowania na rachunku bankowym HESTER kwoty zaliczki, o której mowa powyżej. Do czasu uiszczenia pełnej ceny nabycia przedmiotu zamówienia HESTER pozostaje wyłącznym właścicielem przedmiotu transakcji.

W przypadku opóźnienia się Kontrahenta w zapłacie faktury powyżej 30 dni od terminu zapłaty wskazanego w jej treści, HESTER przysługiwać będą odsetki  w wysokości ustawowej jak dla transakcji handlowych oraz zryczałtowane koszty dochodzenia należności przeterminowanych w wysokości określonej w odrębnych przepisach ustawy z 08 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, implementowanej na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach  w transakcjach handlowych. Zryczałtowane koszty dochodzenia należności przeterminowanych należne będą od każdej faktury nie opłaconej w terminie.

 

PRAWA AUTORSKIE

HESTER posiada wyłączne prawa autorskie do oferowanych przez siebie produktów, ofert, projektów, rysunków, wzorów i innych dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych.

Kontrahent nie ma prawa do przekazywania wyżej wymienionych dokumentów osobom trzecim bez pisemnej zgody HESTER.

Jeżeli HESTER dostarcza towar na podstawie specyfikacji lub wytycznych Kontrahenta, albo na podstawie dokumentacji projektowej Kontrahenta, to Kontrahent pozostaje jej właścicielem i jest wyłącznie odpowiedzialny za to, że w związku wykonaniem zamówienia przez HESTER oraz w związku z transakcją nie będą naruszone prawa osób trzecich.

REALIZACJA TRANSAKCJI, TRANSPORT, ODBIORY

Gotowość do odbioru przedmiotu transakcji HESTER zgłosi Kontrahentowi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kontrahent nie może odmówić przyjęcia lub częściowo zwrócić dostawę. HESTER zastrzega sobie prawo zmiany/przedłużenia terminu realizacji transakcji handlowej, jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od HESTER (takich jak epidemie, klęski żywiołowe, stan wojenny, etc). Zmiana terminu realizacji transakcji handlowej nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy przez Kontrahenta, ani podstawy roszczeń odszkodowawczych. W przypadku realizacji zamówień długoterminowych, realizowanych sukcesywnie, HESTER zastrzega sobie prawo powstrzymania się od wydania kolejnej partii towaru do czasu zapłacenia pełnej wartości faktur za poprzednio wydany towar. Realizacja transakcji może być uzależniona od uiszczenia zaliczki. Zwrot przedmiotu transakcji możliwy jest wyłącznie na podstawie pisemnej zgody HESTER. Odbiór/wydanie przedmiotu zamówienia następuje w siedzibie HESTER zgodnie z regułami kontraktowymi EX WORKS INCOTERMS 2020, chyba że coś innego wynika z treści umowy. Z chwilą odbioru/wydania/ przedmiotu zamówienia ryzyko związane z towarem i jego transportem przechodzi na Kontrahenta. W przypadku gdy Kontrahent zrezygnuje z osobistego odbioru przedmiotu zamówienia i zażąda przesłania go na podany adres, odbiór jakościowy i ilościowy uważa się za dokonany w magazynie HESTER, a transport następuje w sposób wskazany przez Kontrahenta, na jego koszt oraz ryzyko. Transport towaru odbywa się na koszt i ryzyko Kontrahenta w każdym przypadku, gdy jest konieczny, niezależnie od powodów zaistnienia tej konieczności, w tym również w postepowaniu reklamacyjnym. Zwrot towaru na wezwanie HESTER następuje na koszt i ryzyko Kontrahenta.

GWARANCJA, RĘKOJMIA I REKLAMACJE

Używanie i stosowanie produktów HESTER wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad montażu i wymogów technicznych HESTER. HESTER oświadcza, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego montażu lub demontażu produktów, jak również  użycia ich niezgodnie z  przeznaczeniem, instrukcją użytkowania lub wymogami technicznymi.

HESTER ma obowiązek instruktażu lub demonstracji sposobu zastosowania i używania produktów jedynie na żądanie Kontrahenta zgłoszone w treści zamówienia lub dodatkowo zastrzeżone w umowie. Instruktaż sposobu użytkowania lub demonstracja odbywają sie w siedzibie HESTER w Pieszycach w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, względnie za pośrednictwem elektronicznego przekazu audio-video w terminie wspólnie ustalonym przez Strony.

Jeśli Kontrahent nie zażąda instruktażu lub demonstracji, nie może powoływać się w postępowaniu reklamacyjnym na brak wiedzy w tym zakresie.

W przypadku wykonania zamówienia polegającego na wytworzeniu, przekształceniu lub dostosowaniu przedmiotów według wzoru, projektu lub innych danych dostarczonych przez Kontrahenta, HESTER odpowiada wyłącznie za zgodność́ wykonanego produktu z  dostarczonym projektem, wzorem lub danymi.

Po akceptacji projektu lub po walidacji prototypu HESTER nie ponosi odpowiedzialności za dostosowanie lub przerabianie zamówionych produktów seryjnych względem innych produktów, dla których produkty HESTER stanowią opakowanie lub opakowanie transportowe.

Wyroby HESTER z materiałów, laminatów, pianek, stali, aluminium, i wszelkiego rodzaju tworzyw, produkowane z materiałów dostarczanych przez dostawców HESTER objęte są trzymiesięczną gwarancją jakości.

Gwarancja obejmuje tylko wady materiałów, z którego wykonany jest produkt finalny,  jakość szycia i jakość montażu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń́ mechanicznych oraz powstałych z powodu używania produktów, a w szczególności z powodu używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancji nie podlegają̨ również uszkodzenia powstałe w środowisku szkodliwym dla metali i tworzyw sztucznych (kwasy, zasady, sole, oleje, wyroby ropopochodne, wysokie temperatury, oddziaływanie polem magnetycznym lub prądem indukcyjnym) oraz na skutek oddziaływania na produkty sił przyrody.

Za jakość parametrów materiałów składowych produktu dostarczanych przez poddostawców HESTER odpowiedzialności nie ponosi, jeżeli parametry te były znane Kontrahentowi uprzednio lub w momencie potwierdzenia przyjęcia oferty.

W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu transakcji nie przysługuje prawo zwrotu towaru, Kontrahentowi przysługuje natomiast prawo dochodzenia swoich roszczeń w postepowaniu reklamacyjnym. Reklamacja złożona może być jedynie na piśmie, z opisem zgłaszanych zastrzeżeń. Skuteczność reklamacji i rozpoczęcie biegu terminu do jej rozpoznania uzależnione jest od dołączenia przez Kontrahenta do formularza reklamacji kopii bądź oryginału dowodu zakupu – faktury wraz ze wskazaniem na jaki rachunek bankowy i w jakiej wysokości oraz kiedy dokonana została zapłata wywołana taką fakturą.

W przypadku uznania reklamacji HESTER dostarczy naprawiony lub nowy, wolny od wad przedmiot zmówienia, wyłączone zostaje prawo żądania obniżenia ceny. Drobne odchylenia od odcienia koloru, wzoru, projektu, wagi oraz ilości nie są podstawą do złożenia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

HESTER może przetwarzać dane osobowe Kontrahenta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy lub realizacji praw Kontrahenta wynikających ze złożonej reklamacji. HESTER zobowiązuje się̨ do wykorzystywania udostępnionych przez Kontrahenta danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Do realizacji wszelkich transakcji z udziałem Hester, w tym w szczególności do rozwiazywania sporów wynikających z ich realizacji stosuje się prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosowania OWH będą̨ rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie lub Sąd Okręgowy Świdnicy (w zależności od wartości roszczeń). We wszystkich sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz międzynarodowe reguły handlowe Incoterms 2020 dla formuły EX WORKS (EXW).

W sytuacji wystąpienia, rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy wersjami językowymi niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych strony są związane polską wersją Ogólnych Warunków Handlowych.